Elever behöver kunna skriva olika typer av texter beroende på ämne och kunskapskrav. I Invigos finns inbyggda stödstrukturer och förebilder som vägleder elever baserat på den texttyp de skriver. Stödet anpassas till varje individ och ges i tre faser:

 • Förberedelsefas: Eleven skapar textens struktur och innehåll i en tankekarta utifrån en delvis färdig mall. Med stöd av en checklista genomför eleven själv- och kamratrespons.
 • Formuleringsfas: Elevens tankekarta omvandlas automatiskt till en löpande text. Tydliga instruktioner, råd och exempel vägleder eleven att utveckla sin text.
 • Avslutningsfas: Eleven bearbetar texten. En bedömningsmatris stödjer arbetet med själv-, kamrat- och lärarrespons.
En formativ bedömning bygger på att elever förstår vad som är mål för lärandet, var de befinner sig i relation till målen, samt vad de bör utveckla för att nå längre.

 • Invigos synliggör lärandemålen och uppmuntrar elevers ansvarstagande för det egna lärandet.
 • Invigos språkkontroll, checklista och bedömningsmatris främjar elevers utveckling mot målen.
 • Invigos stödjer sambedömning för ökat kollegialt lärande.

Bedömningsarbetet resulterar i en lättöverskådlig dokumentation som stödjer lärares betygssättning.

Med Invigos är det översiktligt och tidseffektivt att göra en god pedagogisk planering. Kollegor över ämnesgränserna arbetar och planerar lätt tillsammans:

 • Lärare kan enkelt välja långsiktiga mål, kunskapskrav och centralt innehåll.
 • Lärare kan bygga sin planering av undervisningen på redan förberedda uppgiftsinstruktioner, exempel och visuella mallar som är anpassade till skolans olika texttyper.
 • Lärare väljer ut tydliga och konkreta bedömningsaspekter som expertpedagoger har skapat baserat på Skolverkets stöd- och kommentarsmaterial. Utifrån valda bedömningsaspekter skapar Invigos checklistor och bedömningsmatriser automatiskt.
Invigos stödjer en vägledande undervisning som harmonierar med riktlinjerna i läroplanen. Läroplanen utgår från Vygotskijs syn på utveckling och lärande, och den betonar vikten av elevers språkutveckling i alla ämnen. Detta är även kärnan i Invigos. Läs mer…
Invigos sammanställer information om varje elevs:

 • arbete med själv- och kamratrespons
 • motivationsnivå
 • avklarade moment
 • framsteg med språkkontrollen, checklistan och bedömningsmatrisen

Informationen visualiseras för att uppmuntra elever och lärare till reflektion och samtal om lärande och utveckling.

Resurser frigörs då lärare effektivt kan stötta elever med vitt skilda behov i samma klassrum:

 • Färdiga stödstrukturer förbättrar och underlättar lärares pedagogiska planering.
 • Verktyget vägleder elever till att successivt komma vidare och arbeta mer självständigt.
 • Med tydliga översikter kan lärare tidseffektivt följa varje enskild elev.
 • Bedömning blir smidigt. Elever stöttas till formativ själv- och kamratrespons vilket avlastar lärares bedömningsarbete.

På så sätt frigörs mycket av lärarens värdefulla undervisningstid till det didaktiska mötet med eleven.


Du kan använda ditt konto från Facebook, Google, Instagram eller Twitter.
Upp till fem lärare per huvudman kan fritt prova Invigos.

PRODUKT

persona1
Jamila har svenska som andraspråk
 • Lär sig strukturer för olika texttyper
 • Får vägledning och videoinstruktioner på sitt modersmål
 • Lär sig korrekt svenska och ämnesspecifika ord

.
persona2
Oskar har koncentrationssvårigheter och dyslexi
 • Får stegvis stöd av vägledande instruktioner och konkreta exempel
 • Använder talsyntes för att utveckla sin text
 • Får kontinuerlig återkoppling på sitt arbete

.
persona3
Conny är duktig men inte tillräckligt utmanad
 • Engageras i kamratbedömning och ger konstruktiv respons
 • Utvecklar sin samarbetsförmåga
 • Sätter upp egna utmanande lärandemål

.
persona4
Christoffer är en erfaren specialpedagog som avskyr datorer
 • Uppskattar att Invigos är lätt att använda
 • Kan följa varje enskild elevs lärande, progression och motivationsnivå
 • Upptäcker tidigt vilket stöd elever behöver
 • Delar med sig av sina kunskaper vilket uppskattas av andra lärare

.
persona5
Tess är SO-lärare som brinner för att utveckla sin undervisning
 • Får verktyg och metoder för vägledande och formativ undervisning
 • Tid frigörs genom de inbyggda planerings- och stödfunktionerna
 • Får tydlig återkoppling på sin undervisning och elevernas motivation

.
Jamila har svenska som andraspråk
 • Lär sig strukturer för olika texttyper
 • Får vägledning och videoinstruktioner på sitt modersmål
 • Lär sig korrekt svenska och ämnesspecifika ord
Oskar har koncentrationssvårigheter och dyslexi
 • Får stegvis stöd av vägledande instruktioner och konkreta exempel
 • Använder talsyntes för att utveckla sin text
 • Får kontinuerlig återkoppling på sitt arbete
Conny är duktig men inte tillräckligt utmanad
 • Engageras i kamratbedömning och ger konstruktiv respons
 • Utvecklar sin samarbetsförmåga
 • Sätter upp egna utmanande lärandemål
Christoffer är en erfaren specialpedagog som avskyr datorer
 • Uppskattar att Invigos är lätt att använda
 • Kan följa varje enskild elevs lärande, progression och motivationsnivå
 • Upptäcker tidigt vilket stöd elever behöver
 • Delar med sig av sina kunskaper vilket uppskattas av andra lärare
Tess är SO-lärare som brinner för att utveckla sin undervisning
 • Får verktyg och metoder för vägledande och formativ undervisning
 • Tid frigörs genom de inbyggda planerings- och stödfunktionerna
 • Får tydlig återkoppling på sin undervisning och elevernas motivation

Verktyget hjälper elever att hantera all den komplexitet som omger att skapa en välskriven text – att planera, strukturera, formulera samt fylla den med innehåll och mening. Invigos understödjer – till skillnad från MS Word och Google Docs – lärande.

Invigos tillhandahåller individanpassade uppgifter, instruktioner, checklistor och exempel, och stöttar både lärare och eleverna genom hela skriv-, lär- och bedömningsprocessen. Vi samarbetar med spjutspetsforskare inom språkteknologi, pedagogik och kognitionsvetenskap, för att motivera och lära elever att skriva.

REFERENSER

 • “ Jag rekommenderar verkligen Invigos! Då jag själv har testat programmet som elev men också hjälpt till att utveckla det! Invigos skrivprogram 10/10 ugglor! ” - Gunnar Kollstedt,
  elev på Broskolan i Upplands Bro

 • “ ALLA elever är överens om att de vill fortsätta med programmet ” - Karolin Rundgren,
  specialpedagog i Hudiksvall

 • “ Det här låter bra och verkar vettigt att stödja ” - Tomas Riad,
  Stol 6, Svenska Akademien

 • “ Det är ju fantastiskt . . . det här skulle få alla lärare att bli galna! Det behövs verkligen! ” - Therese Persson,
  insatslärare på Magelungen Utveckling, f.d. svenska förstelärare, Realgymnasiet, Gävle

 • “ Invigos satsning är viktig för alla våra elever och särskilt för de som av olika anledningar har någon form av funktionsnedsättning ” - Erik Björk,
  ordförande VLM, verksamhetschef Söderhamn

 • “ Invigos skrivverktyg vilar på gedigen forskning och beprövad erfarenhet om språkutveckling. Det ger lärare ett kraftfullt stöd för att utveckla undervisningen. Detta är något jag gärna arbetar med! ” - Steve Wretman,
  bedömningsexpert och lärarutbildare

 • “ Seriöst och spännande! Jag är imponerad av projektets tvärvetenskapliga bredd och samlade kompetens. ” - Ola Knutsson,
  Lektor i språkteknologi vid Stockholms universitet

 • “ Vi samarbetar med Invigos och tror att projektet kan bli ett kraftfullt verktyg för elever som tillhör våra målgrupper. ” - Kerstin Ivarson Ahlstrand och Torbjörn Lundgren,
  projektledare Begripsam

 • “ Det känns inspirerande att arbeta med Invigos skrivverktyg eftersom de funktioner som byggs in kommer att underlätta elevernas skrivutveckling och lärarnas arbete med formativ bedömning ” - Helena Moreau,
  skolutvecklare, f.d. lärare, skolledare och chefredaktör för Grundskoletidningen

 • “ Jag vill bli lärare och elev igen! ” - Britt Johansson,
  författare, genrepedagog och projektledare på Knutbyskolan i Rinkeby

GROWTH MINDSET

KONTAKT

Invigos AB
Martin Tiberg

+46 72 539 80 30
Skype: martintiberg
martin@invigos.se