<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bedömning

Bedömning

Bedömning Fabrice Marchal 2017-10-17T01:59:52+00:00

Bedömningen av en elevtext kan göras på global nivå. Då får texten en enda bedömning – en helhetsbedömning. Resultaten redovisas ofta som ett sammanfattande betyg på elevarbetet.

Det är mycket tveksamt om metoden med helhetsbedömningar är förenligt med synsättet på bedömning i Lgr 11. När det gäller bedömning så är det de olika förmågorna som finns under syfte samt i kunskapskraven som ska bedömas

Matrisens uppbyggnad

Matrisen i Invigos bygger på samma bedömningsprincip som Skolverket föreskriver i sina skrifter runt bedömning. Den innebär att bedömningen av en förmåga sker på aspektnivå, där varje aspekt bedöms för sig.

Underlättar formativ bedömning

Fördelarna med att bedöma på aspektnivå är att bedömningen lätt går att använda formativt. Dels för att synliggöra för eleven vilka styrkor och svagheter en elevens kunskaper har och dels för att synliggöra vilka eventuella utvecklingsbehov som kan finnas i klassen. Genom att bedöma olika aspekter var för sig, blir det tydligare för eleven och gör det enklare vid kamrat-och självbedömning. För att eleverna ska få full förståelse för innebörden av olika nivåbeskrivningarna, som finns för de olika aspekterna, bör dessa synliggöras i undervisningen med illustrativa exempel.

Helhetsbedömning

En aspektbedömning omvandlas till en summativ bedömning genom att väga samman de olika bedömningsnivåerna på aspekterna till en enda bedömning. Nivån på användningen av en förmåga utgörs då av genomsnittet av resultaten av aspektbedömningarna.