<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bedömningsmatris

Bedömningsmatris

Bedömningsmatris Fabrice Marchal 2017-10-17T01:59:52+00:00

Bedömningsmatrisen i Invigos bygger på de principer för bedömning som Skolverket lagt fast i skrifterna Kunskapsbedömning i skolan, Kommentarer till kunskapskraven och Bedömningsanvisningar till nationella prov.

Enligt Skolverkets skrift Kunskapsbedömning i skolan är det de förmågor som uttrycks i de långsiktiga målen som ska bedömas och som ligger till grund för kunskapskravens beskrivningar. Många av kunskapskravens förmågor återkommer i ämne efter ämne. I kunskapskraven kopplas ofta förmågorna samman med ett eller flera centrala innehåll. I Invigos matris har bedömningen av förmågorna renodlats så att de inte kopplas till ett ämne eller något centralt innehåll. Denna koppling ska istället göras i undervisningen.

Förmågorna byggs upp av aspekter

En av principerna i beskrivningarna av kunskapskravens förmågor, är att de byggs upp av ett antal aspekter. För att belysa principen med att dela upp en förmåga i aspekter har vi valt kunskapskravens vanligaste förmåga som exempel: Förmågan att föra underbyggda resonemang. Denna förmåga byggs upp av följande aspekter:

Underbygga med fakta. De förklaringar, slutsatser, argumentationer, mm, som eleven gör ska beläggas med relevanta fakta från de källor som eleven arbetat med.

Konkretisera. Denna aspekt har en betydelse som ligger nära aspekten ”underbygga med fakta”. De förklaringar, slutsatser, argumentationer, mm, som eleven gör ska belysas med att eleven:

 • drar paralleller
 • ger exempel
 • beskriver konsekvenser

Problematisera. Denna aspekt benämns på olika sätt i Skolverksskrifterna beroende på vilket ämne som avhandlas. Aspekten handlar om att vidga sina perspektiv och vrida och vända på problem och frågeställningar. Exempel på uttryck som förekommer:

 • perspektivbyten – beskriva ur flera olika perspektiv
 • bredda resonemanget – föra in nya frågor eller nya fakta i resonemanget
 • fördjupa resonemanget

Beskriva samband. Även denna aspekt benämns på olika sätt i Skolverkets skrifter beroende på vilket ämne som avhandlas. Det handlar om hur fakta, företeelser eller händelse hänger ihop och påverkar varandra. Exempel på uttryck som förekommer:

 • beskriva orsakssamband
 • beskriva samband i flera led
 • sambandskedja
 • förklaringskedja
 • integrera olika händelser
 • visa på mönster
 • generalisera

Göra jämförelser. Denna aspekt handlar om att beskriva fördelar och nackdelar eller beskriva likheter och skillnader. Aspekterna benämns olika beroende på vilken av Skolverkets skrifter man läser.

I Invigos har vi av utrymmesskäl valt en av dessa benämningar. Aspekterna som finns i bedömningsmatrisen bygger på en analytisk nedbrytning av förmågorna som finns i beskrivna i Skolverkets skrifter. Denna analys klargör vilka olika ”byggstenar” som tillsammans bygger upp en förmåga.