<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bedömningsnivåer

Bedömningsnivåer

Bedömningsnivåer Fabrice Marchal 2017-10-17T01:59:52+00:00

Bedömningsnivåerna i matrisen bygger på Skolverkets texter. Beroende på förmågornas karaktär finns två olika principer för att definiera kvaliteten i prestation.

Bedömning av faktaanvändning

Kvaliteten på användningen av förmågor, som innebär att eleverna ska använda ämnesfakta, bygger på den enkla principen att ju mer fakta som används desto bättre. Kvantitet av fakta definierar kvaliteten i användningen av den aktuella förmågan. Det som är viktigt att poängtera för eleverna vid genomgång av matrisen, är att mängden fakta aldrig bedöms högre än hur relevant den är för sammanhanget. Det innebär att ju fler relevanta fakta en elev använder för att underbygga en förklaring eller slutsats desto bättre är det. På samma sätt är det bättre ju fler perspektiv eller fler orsakssamband som en elev beskriver.

Bedömning av språklig förmåga

Bedömningen av den språkliga förmågan följer en annan princip. Skolverket har även brutit ned de språkliga förmågorna i aspekter. Kvaliteten på dessa aspekter går inte att kvantifiera på samma sätt som i förmågor där faktakunskaper används. Principen är istället att kvaliteten definieras relativt på en glidande skala från hög kvalitet till en lägre.

Bedömningen av språkutveckling i Invigos matris bygger på Skolverkets skrift Språket på väg. Ett exempel på en relativ definition av kvalitetsutveckling är bedömningen av ”Beskrivningar av tankar och känslor”. Nivå 3 lyder; ”Texten beskriver personernas tankar, känslor…” Nivå 2 lyder: “Texten beskriver i viss mån personernas…” och slutligen på nivå 3 sägs; ”Texten kan beröra personernas  tankar eller känslor”

Den här typen av nivåbeskrivningar saknar tydliga referenspunkter. Frågan om vad “i viss mån” betyder i praktiken besvaras inte utan det överlåts till bedömaren att definiera nivåns konkreta innebörd. För att eleverna ska kunna använda denna typ av nivåbeskrivningar behövs det illustrativa exempel som synliggör kvalitetsskillnader. Dessa behöver diskuteras med eleverna