<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Checklista

Checklista

Checklista Fabrice Marchal 2017-10-17T01:59:52+00:00

I Invigos finns två stöd, checklista och bedömningsmatris, som ska användas vid kamratrespons och vid själv- och lärarbedömning. Tanken är att dessa ska användas vid olika tidpunkter i skrivprocessen.

Det är läraren som väljer vilka delar av checklista respektive bedömningsmatrisen som ska användas i olika arbeten. Valet görs innan uppgiften presenteras för eleverna. Tänk på att ej välja ut för många bedömningsaspekter. Utifrån de bedömningsaspekter som väljs kommer det automatiskt göras ett urval i checklistan.

Användning av checklista respektive bedömningsmatris

Checklistan är i första hand tänkt att användas efter den inledande planeringsfasen, dvs när eleverna har skapat sin ”tankekarta”. Syftet är i första hand att eleverna kan göra en ”kontroll” av att alla delar i en text finns med och att de är genomtänkta. Checklistan är lika användbar till självbedömning som vid kamratbedömning.
Bedömningsmatrisen bör inte användas förrän eleverna har formulerat sitt första textutkast. Tanken är att matrisen ska visa eleverna vilka aspekter som bedöms och vad skillnaden är mellan olika kvalitetsnivåer.

Bedömningsmatrisen utgår från och samstämmer med kunskapskraven. Dessa är sedan nedbrutna i olika bedömningsaspekter. Matrisen är indelad utifrån olika förmågor. Dessa förmågor återkommer i flera olika ämnen. Detta gör att matrisen är lika användbar i exempelvis en text skriven inom NO eller SO som i svenskämnet.

Matrisen är lika lämplig för kamratrespons som själv- och lärarbedömning..