<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Språkkontroll

Språkkontroll

Språkkontroll Fabrice Marchal 2018-03-29T08:21:08+00:00

I Invigos finns en inbyggd språkkontroll som är tänkt ge en vägledning för både elev och lärare på vad som behöver utvecklas för att en text ska bli språkligt korrekt.

De flesta elever strävar efter att skriva en så korrekt text som möjligt. För lärare är det lätt att den språkliga kontrollen av elevernas texter tar mycket tid i anspråk och att detta kan bli på bekostnad av stödja eleverna att utveckla innehållet i texten. Syftet med språkkontrollen är att ge både lärare och elev en översikt över vad som behöver tränas.

Eleverna bedöms i en tregradig skala: påbörjat, på väg, behärskar. Genom översikten kan läraren snabbt få respons på vad en enskild elev behöver träna. Om eleven konstant hamnar på påbörjat när det gäller exempelvis användandet av ordföljd så blir det tydligt att just denna elev behöver stöd för att skapa en korrekt sats. Läraren får även en överblick på om många elever har samma svårigheter med exempelvis variation eller komparation. Detta ger en vägledning vad som kan behöva betonas extra i undervisningen för att eleverna ska kunna skapa korrekta texter.

Vad ska bedömas

Det är dock viktigt att tänka på att vid bedömning av en elevtext är elevens förmåga att förmedla ett innehåll viktigare än språkliga fel. Speciellt viktigt är detta vid bedömning av andraspråkselever.

”Utgångspunkten vid bedömning av andraspråkselevers texter ska vara att ta fasta på vad eleven klarar av att förmedla i första hand, och i andra hand om detta görs korrekt rent formellt. Kraven på den funktionella behärskningen av språket vad gäller innehållet, den röda tråden, val av genre och begriplig struktur är samma för båda svenskämnena.” (Skolverket)
Skolverket lyfter även att ” När eleverna lyckas klara de innehållsliga utmaningarna kan det bli på bekostnad av korrektheten. Väljer eleverna däremot att hålla sig till enkla formuleringar och strukturer kan de nå en högre grad av korrekthet, men på bekostnad av komplexiteten.”

Den inbyggda språkkontrollen ger en vägledning till vilket stöd en elev kan behöva men även elever som skriver korrekt kan behöva stöd för att utveckla sina texter. Skolverket betonar att
”Vid bedömningen är det lika viktigt att uppmärksamma en språkligt korrekt text med ett mycket torftigt innehåll som en text där eleven bara skriver på och gör många språkliga fel och/eller använder svenska. Båda typerna av texter kan till exempel vara tecken på brister i ordförrådet.”

Spolar vatten eller spolarvatten

Särskrivning är ett vanligt fel i texter, problemet är att detta kan leda texten helt fel och för många elever som är flerspråkiga är det heller inte så lätt att upptäcka. Svenska språket använder inte heller versaler på samma sätt som t ex engelska, vilket kan skapa problem för många elever som ofta använder sig av internet. Andra fel som kan var svåra att se är tempusfel då det blivit vanligare att skriva som man talar, exempelvis Kalle berätta om skolan istället för Kalle berättade om skolan.

Språkkontrollens innehåll idag

Det som just nu finns med i språkkontrollen är vanliga språkfel som elever gör, exempelvis upprepningar och särskrivning. Andra fel som markeras är kanske vanligare hos andraspråkselever, till exempel kan ordföljd och användning av olika pronomen vara svårt att förstå. Övrigt som idag finns i språkkontrollen är bl a stavning, användning av versaler, skiljetecken, upprepningar, de-dem, komparation och verbfel. I språkkontrollen markeras även vilken variation eleven använder gällande t ex adjektiv, verb, inledning och längd av meningar.

Språkkontrollen kommer att utvecklas mer framöver. Ännu finns exempelvis inte ett fullt utbyggt stöd tempusfel.

Exempel på språkkontrollen

Exempel på språkkontrollen