<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Invigos och skolans uppdrag

//Invigos och skolans uppdrag

Invigos och skolans uppdrag

Invigos och skolans uppdrag Fabrice Marchal 2018-06-11T11:03:45+00:00

Skriv- och lärverktyget Invigos bygger på läroplanens synsätt på kunskap och lärande. Genom de stödstrukturer som inbyggda finns i Invigos, underlättas för lärare att möta kravet i läroplanes kapitel 1 som lyder: ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”. 

Målet med Invigos är att hjälpa och stimulera den enskilda elevens utveckla sin skrivförmåga. Redan läroplanens kapitel 1 är detta ett av huvudmålen för undervisningen. Där betonas  att eleverna ska få “…rika möjligheter att samtala, läsa och skriva …”

Bedömning

Bedömningsdelen är en viktig del av Invigos. I programmet finns både en bedömningsmatris och en checklista. Bedömningsdelen i Invigos har en stark koppling till kursplanernas kunskapskrav. Bedömningsverktygen är skapade för att eleverna ska kunna göra själv- och kamratbedömning. På detta sätt möter Invigos följande krav i läroplanen kapitel 2.7. Där sägs:
Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg.Mål
Skolans mål är att varje elev

  • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.

Sammanfattning

Strukturen på Invigos är skapad för att underlätta för lärare att bedriva en undervisning som harmonierar med riktlinjerna i Lgr 11. En grundläggande uppgift för skolan är att stödja och stärka elevernas språkutveckling. Detta är även kärnan i Invigos.
Enligt läroplanens kapitel 2 är det en central uppgift för undervisningen att utveckla elevernas förmåga till självbedömning. I de flesta av skolans ämnen är detta även ett kunskapskrav. I Invigos är moment av själv- och kamratbedömning regelbundet återkommande. Programmet stöder även lärare i betygssättningen genom att bedömningsmatrisen utgår från kunskapskraven och de bedömarstöd som Skolverket gett ut.