<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Förberedelseklass och flerspråkiga elever

///Förberedelseklass och flerspråkiga elever

Förberedelseklass och flerspråkiga elever

Förberedelseklass och flerspråkiga elever Fabrice Marchal 2017-10-17T01:59:53+00:00

Alla ämnen i skolan innehåller språkliga kunskapskrav. Detta gör att det blir extra viktigt att stödja eleverna i alla ämnen att utveckla sin språkliga förmåga.

I den svenska skolan idag finns många elever som har som har låga kunskaper i det svenska språket vilket ställer höga krav på läraren att ge rätt stöd redan från början. Att det är svårt för nyanlända elever r alla medvetna om men det även vara svårt för elever som talar andra språk hemma eller ej har varit i Sverige under en längre tid. Många flerspråkiga elever lever dagligen med ett språk som är mer eller mindre främmande för dem. Det är ansträngande att alltid behöva vara djupt koncentrerad på att både lyssna och behöva leta efter passande ord och uttryck när man ska tala eller skriva på svenska.

Planering av undervisning

För flerspråkiga-elever, framför allt nyanlända, blir det extra viktigt att läraren redan från början funderar på vilket stöd olika elever behöver i form av förebilder, instruktioner och konkreta exempel. Utgångspunkten för lärares planering av undervisning i svenska som andra språk kan vara:

  • Vad ska mina elever lära under detta arbetsområde?
  • Vilka förmågor ska utvecklas och bedömas?
  • Vilken typ av text ska eleverna skriva? Ska det vara flera olika texttyper i samma text?
  • Vilka uttryck och ord vill jag att eleverna ska kunna använda i sina texter?
  • Vilka ämneskunskaper kommer eleverna behöva för att kunna skriva sin text?
  • På vilket sätt kan elevens modersmål vara ett stöd för att uttrycka erfarenheter?
  • Vilken vägledande undervisning behöver eleverna innan de ska starta sitt skrivande?
  • Hur kan modersmålsläraren och/eller studiehandledaren bli delaktig i undervisningen?

Invigos och stödfunktioner

I Invigos finns flera olika stödfunktioner inbyggda som kan underlätta elevernas skrivande. Genom att läraren själv väljer ut vilka aspekter som ska bedömas och antingen väljer eller skriver in de instruktioner som behövs för att eleverna ska kunna skapa en text kan uppgiften lätt anpassas efter elevernas nivå. De råd och exempel som finns i instruktionerna kan även dessa anpassas till en nivå som är lagom utmanande.

Pauline Gibbons förespråkar ofta scaffolding d.v.s. stöttning i sina böcker (2009). Läraren ska ge eleverna det stöd som kan behövas, vilket kan skilja sig åt vid olika tillfällen. Med hjälp av scaffolding ska eleverna erövra en ny förståelse, lära sig nya begrepp som ska kunna leda dem vidare mot ny kunskap och förståelse. Gibbons använder sig av Vygotskijs uttryck för att lyfta fram syftet med stöttning: ”Det ett barn idag kan göra med stöd, kan hon eller han göra på egen hand imorgon.” (2009).

Respons som vägleder och utvecklar

En viktig funktion i Invigos är bedömningsdelen som bygger på att eleverna regelbundet gör både självbedömningar och kamratbedömningar. Genom att läsa vad en kamrat har skrivit och även ge respons på detta får eleverna fler förebilder som kommer att utveckla deras språk. Här är det viktigt att läraren inte tar över allt ansvar för responsarbetet utan även tillåter eleverna att göra detta, även om språket inte är perfekt. Låta elever samarbeta runt en text och ge respons till varandra är sätt som kan främja språkinlärningen. Låta eleverna läsa varandras texter kan ge ett extra stöd för både elever med språksvårigheter och andraspråkselever

Några kloka ord från P. Gibbons

Många elever från andra kulturer är inte lika vana som svenska elever att ställa frågor till vuxna. Det kan till och med vara så att de inte vågar fråga för att de kan bli bestraffade. Även om ni säger att eleverna ska fråga när de behöver kan det vara klokt att skriva upp några fraser som de kan använda när de vill fråga: ”Ursäkta jag skulle vilja fråga en sak” eller ”Kan du förklara en gång till?”

Invigos och förberedelseklass

Själva grunden i Invigos går att använda även i en förberedelseklass. Naturligtvis behöver den anpassas på många olika sätt.

Två lärare som redan prövat är Åsa Jäger och Tina Nordh, som båda undervisar en förberedelseklass i Söderhamn. Med stöd av Invigos och en vägledande undervisning lyckas alla åtta nyanlända elever skriva varsin välstrukturerad och innehållsrik text om krokodiler under första skrivtillfället. Riktigt imponerande – särskilt som eleverna bara varit i Sverige mellan 2 veckor och 6 månader, och sex av eleverna använde Invigos för första gången.