<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Läslyftet och Invigos

Läslyftet och Invigos

Läslyftet och Invigos Fabrice Marchal 2017-10-17T01:59:52+00:00

Internationell forskning har under många år förespråkat kollegialt lärande. Läslyftet och Invigos ger stöd för kompetensutveckling genom kollegialt lärande även i Sverige.

Läslyftet vilar på tanken att lärare ska planera och diskutera elevers läs- och skrivutveckling tillsammans. För lärare som använder Invigos kan detta arbete underlättas. Läslyftet och Invigos har som gemensamt mål att utveckla elevers språkliga kompetens i alla ämnen i enlighet med läroplanens kursplaner och kunskapskrav. Stort fokus finns på elevens språkliga förmågor och läroplanen poängterar särskilt att språk, lärande och identitetsutveckling hör ihop. Skolverket framhåller alla lärares uppdrag att

 • Stötta elevers utveckling mot ett rikt och nyanserat språk.
 • Utveckla elevers ämnesspråk i skolans alla ämnen.
 • Ha höga förväntningar på sina elevers resultat.

Samarbete

När lärare får möjlighet att samarbeta utvecklas både lärargruppens och den enskilde lärarens kompetens. Lärare som bemästrar olika arbetssätt och metoder har större möjligheter att stötta elevers språk- och kunskapsutveckling. Genom att lärare gemensamt diskuterar sin undervisning och vad som bäst gynnar sina elevers lärande utvecklas undervisningen och fler elever får möjlighet att lyckas.

Skillnad mellan kollegialt lärande och de diskussioner mellan lärare som traditionellt alltid har förekommit i skolan är dels att samtalet utförs systematiskt och under en längre tid, och dels att det finns avsatt tid och en handledare som leder samtal och samarbete. Kollegialt lärande är strukturerat för att lärare gemensamt ska införskaffa sig nya kunskaper och utveckla sin undervisning.

Reflektion

Lärarens förmåga att reflektera över sin undervisning har stor betydelse för att utveckla dess kvalitet. Invigos stödjer detta arbete och de moment som ingår i Läslyftet, där lärare tillsammans planerar elevers skrivande och lärande. Genom att använda Invigos skapas en dokumentation över elevernas instruktioner, aktivitet, språkproblematik, måluppfyllnad, den respons eleverna får och ger, samt resultaten av elevernas arbete. Detta utgör ett gediget underlag för kollegialt lärande och gemensam reflektion kring undervisningen. Det blir naturligt att diskutera undervisningen utifrån Läslyftets frågor som:

 • Vad gick bra, mindre bra och vad kan förbättras?
 • Vad såg vi av elevernas lärande?

Samma synsätt

Användandet av Invigos tar inte tid från Läslyftet utan blir ett verktyg och ett stöd som kan underlätta arbetet med elevernas språkutveckling.

Syftet med Läslyftet är att samarbeta och lära av varandra. De olika momenten som ingår är planera – genomföra – kritiskt granska – bedöma/återkoppla – bearbeta. Lärare synliggöra den egna undervisningen genom att tillsammans studera elevernas arbeten.  Invigos är uppbyggt efter samma principer för att utveckla elevers lärande och skrivande:

 • Uppgifter att lösa (texter att skriva)
 • Diskutera (undervisning med förebilder)
 • Reflektera (återkoppling)
 • Bearbeta (förbättra, utveckla utifrån respons)
 • Kritiskt granska (både sitt eget och andras arbete)
 • Träna på att systematiskt ge och ta emot återkoppling.

När skolor organiserar tid för lärares kollegiala lärande är dessa punkter nyckelfaktorer för en framgångsrik skolutveckling. I detta arbete krävs stöd, förebilder och återkoppling – vilka är tre av Invigos hörnstenar.