<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Instruktion

Instruktion Fabrice Marchal 2017-10-17T01:59:51+00:00

Texttypen Instruktion har en tydlig arbetsgång och struktur. Många elever möter instruktioner dagligen på nätet. De tittar på YouTube-videor för att ta reda på hur de ska lösa olika problem som de har när de spelar dataspel: hur de ska kunna komma till en högre nivå, få bättre utrustning eller dylikt. Körde fast när de exempelvis ska lösa Rubriks kub är det ofta via YouTube som de lär sig det.

Hur kan du undervisa om texttypen Instruktion?

Utgå ifrån det bekanta för eleverna och fråga när de kommer i kontakt med instruktioner. Fråga även när deras föräldrar behöver instruktioner och manualer. Gör upp två spalter på en whiteboard-tavla med följande rubriker:

  • Saker jag lärt mig med hjälp av en instruktion
  • Där hittade jag instruktionen

Låt eleverna gå fram och fylla i spalterna på tavlan. Gå gärna fram själv och fyll i saker du har lärt dig genom att läsa en instruktion. Det kanske kan vara att sätta upp en bokhylla, reglerna till ett brädspel, baka wienerbröd, få igång den nya tv:n etc.

Förklara kort skillnaden mellan instruktioner som skrivs ned och de instruktioner som man kan visa.

  1. När man inte kan instruera hur man gör något muntligt som betittas av någon, bör instruktionerna vara mycket tydliga och i rätt ordningsföljd. Det enklaste steg kan behöva förklaras för den som är ovan.
  2. Om det hjälper att bifoga bilder till den skrivna instruktionen bör man göra det för att underlätta förståelsen.

Prata om syftet med en instruktion som informerande.

Tydliggör att det är viktigt att tänka över vilken målgrupp man vänder sig till när man skriver en instruktion

Förslag på arbetsgång

  • Utgå ifrån det som eleverna skrev upp på whiteboardtavlan och se om det finns något mönster. När är vi mest benägna att behöva leta upp och följa en instruktion?
  • Kopiera upp en instruktion som ni går igenom tillsammans och titta på de övergripande stildrag som är typiska för instruktionen.
  • Låt eleverna i grupper om fyra skriva en enkel instruktion tillsammans om något välbekant.  Låt eleverna läsa upp instruktionen och ge direkt återkoppling efteråt om du känner att de hoppade över något steg. Fråga även om det är något särskilt man bör tänka på när man följer deras instruktion.
  • Gå in i Invigos och visa det exempel som ligger där på storbildskärm så att samtliga elever är med på de olika stegen som ligger i instruktionerna. Låt dem sedan i samma grupper om fyra brainstorma fram idéer om vilken instruktion som var och en vill skriva.
  • Som nämndes i inledningen är eleverna vana vid olika inspelade instruktioner och momentet kan avslutas med att eleven gör en instruktionsvideo utifrån sin skrivna instruktion. Ett alternativ kan även vara att låta eleven göra antingen en skriftlig eller en muntlig instruktion.