<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Naturvetenskaplig rapport

///Naturvetenskaplig rapport

Naturvetenskaplig rapport

Naturvetenskaplig rapport Fabrice Marchal 2017-10-17T01:59:51+00:00

Elever har ofta svårt att koppla bort det egna tyckandet från texter. I den naturvetenskapliga rapporten ligger fokus på att redogöra för en laboration eller en undersökning av något slag på ett sätt så att det lätt går att följa arbetsgången och resultaten av undersökningen/laborationen.

Hur kan du undervisa om den naturvetenskapliga rapporten?

  • Börja med att undervisa om syftet med rapporten – eleverna måste förstå att det i den här texttypen inte finns något som helst utrymme för dramaturgi eller personlig touch.
  • Syftet är att så objektivt och tydligt som möjligt presentera en undersökning eller laboration – frågeställning(ar)/hypoteser, genomförande, material samt resultat.
  • Utifrån resultaten ska eleverna dessutom lära sig att dra slutsatser samt diskutera dessa och eventuella felkällor. Allt ska knytas till relevant naturvetenskaplig teori och ett ämnesrelevant språk ska användas.

Förslag på arbetsgång

  • Visa exempel på de karaktäristiska drag som rapporten har – tydliga rubriker som förenklar läsning (och struktur), olika tempusformer i olika delar, skillnad på aktiv och passiv form, slutsatser enbart baserat på de resultat som kommer ur undersökningen.
  • Innan eleverna börjar att skriva sin egen rapport så kommer de att genomföra en laboration eller fältstudie inom NO, så innehållet i rapporten kan svenskläraren således inte påverka. Eftersom rapporten är typisk för just naturvetenskapliga undersökningar så är detta inte ett problem utan snarare ett ypperligt tillfälle för ämnesövergripande samarbete. Men det är viktigt att du som svensklärare är införstådd i vilken typ av resultat som är förväntade och vilka slutsatser som är rimliga utifrån de förväntade resultaten så att du kan vara med och bedöma dessa bitar.
  • När eleverna har genomfört sin laboration eller fältstudie så har de mycket gott stöd av den färdiga mallen för tankekarta som du får fram när du väljer uppgiftstypen “naturvetenskaplig rapport”. Kom ihåg att du lätt kan anpassa tankekartan om du tycker att det behövs till den specifika rapport som de förväntas skriva. Det finns även en hel del färdiga uppgifter inom rapportskrivning som du kan använda om det passar in i din undervisning.