<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Referat

Referat Fabrice Marchal 2017-10-17T01:59:50+00:00

Texttypen referat är viktig att behärska, då eleverna förväntas göra sammanfattningar
såväl skriftligt som muntligt i skolans alla ämnen. Ju bättre en elev är på att sammanfatta
korrekt med egna ord, desto mindre risk till textnära kopieringar av redan skriven text.

Hur kan du undervisa om texttypen referat?

  • Berätta översiktligt om i vilka sammanhang vi sammanfattar. Du kommer fram till, tillsammans med dina elever, att vi ständigt och jämt sammanställer och sovrar vad vi ser, läser och tänker.
  • Förklara att refererar man det någon annan har skrivit eller sagt, får man inte ta in personliga tolkningar och värderingar, utan att det sammanfattade skall förkortas men hållas objektivt.
  • Eftersom referat av artikel eller dylikt bygger på vad någon annan har sagt eller skrivit, är det noga med att du poängterar att eleven skall  hänvisa till vem som har uttryckt eller skrivit någonting.

Förslag på arbetsgång

  • Börja med någonting så enkelt som att be eleverna kort berätta om sin morgon för sin bänkkamrat. Ingen kan återge varje andetag som togs och tankar som gick genom huvudet, utan eleven gör ett urval av det viktigaste. Resonera kring vilket urval de gjorde.
  • Läs upp en kort text och be eleverna öva sig i att ta anteckningar av vad du säger. Be dem sedan kort att återberätta vad du sa.
  • Nu är det dags att gå in i Invigos och titta på tankekartan. Tillsammans ser ni över några av exemplen och råden (eller alla) och låter eleverna sedan göra ett referat på den text eller annan medial uttrycksform som du har gett dem. Tacksamt är att låta eleverna göra ett referat av en tidningsartikel. Varför inte låta eleverna välja artikel på egen hand utefter önskemål. När eleverna väljer artikel bekantar de sig samtidigt med hur en tidning är uppbyggd och innan de hittar rätt kanske de har hunnit läsa intressanta nyhetsuppslag. Be eleverna lämna in ursprungsartikeln i samband med att de lämnar in referatet.