<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Saga

Saga Fabrice Marchal 2017-10-17T01:59:51+00:00

En saga är en texttyp som sätter elevens fantasi på prov. I en saga kan allt hända och texttypen passar främst de elever som är vana att fantisera och som själva har fått många sagor lästa för sig när de var barn. Det är viktigt att inte förutsätta att alla skall veta vad en klassisk saga är för någonting utan att ge den som är mer ovan vid sagor en chans att greppa texttypen.

Hur kan du undervisa om texttypen saga?

Utgå ifrån det bekanta för eleverna och fråga vilka sagor de känner till. Antagligen kommer de att nämna några vanliga sagor som Disney har låtit omarbeta och animera. Utifrån de sagor de nämner kan du som lärare sedan gå in på att kategorisera de tre vanligaste sagotyperna: folksaga, fabel och konstsaga.

Förklara kort skillnaden mellan dessa sagotyper

  1. Folksagan är den ursprungliga sagotypen som bygger på en muntlig tradition, där sagorna har vandrat mellan länder och århundraden och förändrats beroende på vem det är som har nedtecknat dem. Du kan nämna att exempelvis Askungen och Törnrosa finns i flera olika versioner. Namn på nedtecknare som Charles Perrault och Bröderna Grimm kan här nämnas.
  2. Fabeln innehåller talande djur. Dessa historier skall fungera sedelärande. Aisopos fabler kan ges som exempel.
  3. Konstsagorna slutligen har alltid en given författare och utgör våra modernaste sagor. Här är personporträtten generellt mer utbyggda än i våra första sagor. Namn som H.C. Andersen och Elsa Beskow kan få fungera som representanter för denna sagogenre.

Prata om syftet med en saga som antingen rent roande eller både roande och sedelärande.

Förslag på arbetsgång

  • Läs upp en eller två sagor högt. Kopiera gärna upp den ena sagan så att ni tillsammans sedan kan titta på de övergripande stildrag som är typiska för sagan. Analysera hur den dramaturgiska modellen ser ut i den saga ni väljer att se över tillsammans.
  • Skapa gärna en saga tillsammans efter detta då ni har sett över vanliga stildrag i en saga.  Använd gärna tankekartan för saga som du hittar i Invigos, och tillsammans med eleverna gör du en disposition. Du skriver, och tillsammans ser ni en saga växa fram utifrån den disposition som ni har skapat. Det här ger eleverna en mycket tydlig bild av sagans struktur, och det skapar goda förutsättningar för att lyckas, eftersom alla känner att de har varit med och skrivit en saga.
  • Hitta gärna ett samarbete med bildläraren på din skola, då en egenskriven saga kan vara rolig för eleverna att illustrera. Om den estetiska aktiviteten parallelläggs med den skriftliga, kan det vara till hjälp för eleven i skapandeprocessen. Kanske är det under bildlektionen som det elaka trollet verkligen växer fram, och karaktärsdragen, såväl de inre som de yttre, blir tydliga.
  • En saga är sprungen ur den muntliga traditionen och momentet avslutas lämpligen med att eleverna har som läxa att läsa upp sin saga för lämplig mottagare: en lillebror, en mamma eller någon annan i elevens närhet. Även sagostund i smågrupper kan arrangeras i klassrummet.