<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vägledande undervisning

//Vägledande undervisning

Vägledande undervisning

Vägledande undervisning Fabrice Marchal 2017-10-17T01:59:53+00:00

Kunskap har två sidor. Den ena är formell och berör begrepp, teorier, modeller och konventioner inom ett ämne. Den andra sidan berör den formella kunskapens användning. Exempel på sådana användningar är att skapa förklaringar, dra egna slutsatser, argumentera för ståndpunkter eller skriva berättande texter.

På samma sätt som en hantverkare väljer verktyg beroende på vilken arbetsuppgift som ska lösas, måste lärare välja metodiska verktyg som passar den kunskapstyp som är mål för arbetet. Vad man som lärare bör vara medveten om är att det finns metoder som är mer effektiva än andra. I vetenskaplig litteratur används ibland uttrycken ”implicit” och ”explicit” undervisning. Begreppet explicit undervisning har vi i den här artikeln valt att kalla vägledande undervisning. I denna artikel diskuteras undervisning som leder till att eleven utvecklar förmågan att använda kunskap. Det innebär att undervisning av mer formell kunskap inte behandlas.

Progressiva eller vägledande metoder

Progressiva undervisningsmetoder är implicita i den bemärkelsen att de inte aktivt går in och visar och hjälper eleven att utveckla tanke- och språkstrukturer. Grundtankarna i detta, när det gäller skrivande, är att elever lär sig bäst när de får börja med att uttrycka sig med egna ord, att “innehållet” är viktigare än “formen”, och att de ska få skriva ofta och det i ett sammanhang där de har “riktiga” läsare. Ett antagande bakom en progressiv skrivundervisning är, att om bara betingelserna och förväntningarna är de rätta, lär sig eleverna automatiskt att skriva olika typer av texter på samma sätt som de en gång lärde sig att tala.

Gemensamt för progressiva metoder är tanken, att när eleven ges möjlighet att aktivt delta i sitt eget lärande, stimulerades detta lärande. En känd sentens är ”learning by doing”. Eleven antas själv upptäcka mönster och principer när de aktivt bearbetar och utvecklar olika ämnesinnehåll.

Idag finns en utbredd kritik mot dessa progressiva undervisningsmetoder. Det finns en växande insikt om nödvändigheten av en mer formell och vägledande undervisning om tanke- och språkstrukturer och skrivkonventioner. Speciellt tydlig har behovet av en sådan undervisning blivit i andraspråksinlärningen. När man använder Invigos är det viktigt att förstå att detta ej bygger på en progressiv undervisningsmetod. Invigos är ej heller tänkt att ersätta läraren utan att vara ett extra stöd och skapa en struktur för elevernas skrivande.

Olika teorier

Medan Jean Piagets och John Deweys tänkande ligger till grund för progressivismen, ligger Lev Vygotskij teorier bakom en mer vägledande undervisning. De pedagogiska principerna bakom skrivverktyget Invigos vilar på Lev Vygotskijs teorier. Vygotskij menar att allt lärande sker i ett social och kulturellt sammanhang. Inom pedagogiken har detta lett till principerna för samarbetsinlärning. När elever får diskutera, lösa problem tillsammans eller läsa och kommentera varandras arbeten, stimuleras deras lärande. I Invigos finns detta inbyggt genom funktioner för själv- och kamratbedömning. Genom en checklista och en bedömningsmatris kan eleverna genom enkla markeringar göra bedömningar i egna och kamraters arbeten. Sin bedömning i matrisen kan en kamrat sedan komplettera genom att skriva en förklaring eller en kommentar i en kommentarsruta.

Två aspekter

Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen pekar på två aspekter av lärandet. Den ena handlar om att elever ska arbeta med uppgifter som är svårare än de kan klara på egen hand, men som ändå är möjliga för eleven att lösa med stöd och hjälp av någon kunnigare person. Elever måste med andra ord utmanas. Men för att detta ska vara möjligt måste undervisningen tillhandahålla det stöd och den vägledning eleven behöver för att lyckas.

Den andra aspekten av lärande handlar om att det initialt är en imiterande process. Genom att imitera en kunnigare person kommer eleven tillslut kunna integrera det som härmas i sina egna förståelse- och tankestrukturer. Här måste man skilja mellan att kopiera och att imitera. Imitation bygger på förståelse medan kopiering görs rent mekanisk utan att förståelsen är inblandad. En vägledande undervisning innehåller därför förebilder och modellerar arbetsprocesser.

Progressivismen överlämnar till elevens kreativitet att själv lösa språkliga eller intellektuella problem. En vägledande undervisning visar på förebilder och visar hur lösningsarbetet ska bedrivas. I en undervisning utifrån progressivismen får eleven arbeta individuellt och undersökande. För många elever innebär det att de upprepar arbetsmönster och metoder de redan kan och behärskar. Repetition av det redan kända leder inte till ny utveckling. En vägledande undervisning utmanar eleven att sträcka sig bortom det kända och arbeta med det som ännu inte behärskas. I en vägledande undervisning tar eleven ”spjärn” emot lärarens undervisning och kunnigare personer i omgivningen.

Det finns en tendens att en progressiv undervisning leder till fokus på innehåll och formalia medan en vägledande undervisning fokuserar språklig- och intellektuell utveckling. För att kunna utnyttja den potential som finns i Invigos fullt ut bör användandet av verktyget kompletteras av en vägledande undervisning.