<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Cirkelmodellen

Cirkelmodellen

Cirkelmodellen Fabrice Marchal 2017-10-17T01:59:53+00:00

En av de modeller som passar att använda tillsammans med skrivverktyget är cirkelmodellen som är framtagen inom genrepedagogiken i Australien. En liknande modell, skrivhjulet, används även inom ett norskt forskningsprojekt NORM-projektet.

Kort om cirkelmodellen

Denna grundprincip för hur lärande går till ligger till grund för Cirkelmodellen som utvecklats inom genrepedagogiken. Cirkelmodellen delar in undervisningen i fyra faser:

  • Fas 1 Undervisningen behandlar och bygger upp formella ämneskunskaper. Under denna fas byggs elevernas bakgrundskunskap om ämnet upp för att de sedan ska kunna skriva om det. Beroende på vilket ämne som texten ska skrivas i kommer fokus under denna fas se helt olika ut.
  • Fas 2 Undervisningen avser att utveckla elevens förmåga att använda sina formella ämneskunskaper. Läraren visar förebilder på hur elevarbeten eller elevtexter kan se ut. Förebilderna förklaras och diskuteras utifrån de mål läraren ställt upp för arbetsområdet.
  • Fas 3 Undervisningen modellerar hur ett elevarbete eller elevtext ska utformas. Med hjälp av t ex dator och bildskärm skriver läraren ihop med hela klassen en text. Genom sin dialog med eleverna guidar läraren eleverna genom arbetsprocessen.
  • Fas 4 Eleverna är nu förberedda för att skriva en egen text. Det kan ske enskilt eller i par. Genom att parskriva utnyttjas den lärandepotential som samarbetslärande har.

Cirkelmodellen pekar på olika moment som bör finnas med i undervisningen. Två aspekter av kunskapsbegreppet pekas ut. Den ena aspekten – fas 1 – handlar om kunskap om begrepp, modeller, sammanhang, språkstrukturer och skrivkonventioner, med andra ord ett gediget ämneskunnande. Den andra aspekten av kunskapsbegreppet finns underförstått beskriven genom undervisning i faserna 2-3. Det som kan vara bra att tänka på vid användandet av Invigos är att man arbetar med fas 1 innan man börjar i verktyget. Skrivverktyget går med fördel att använda för att arbeta med cirkelmodellens faser 2-4. Faserna 2-3 genomförs med lärarledda lektioner och till hjälp har läraren dator och bildskärm. I fas 4 används de inbyggda stödfunktioner som finns i verktyget.
Länk: Vägledande undervisning

Cirkelmodellen ska inte tolkas statiskt. En undervisning efter modellen behöver nödvändigtvis inte gå linjärt från fas 1 till fas 4. Elevernas behov styr lärarens pedagogiska val över vilka faser som ska betonas i det aktuella kunskapsområdet.

Cirkelmodellen ger lärare verktyg för att omsätta Vygotskijs abstrakta teorier till praktisk undervisning. Arbetet sker i helklass och utnyttjar den lärandepotential som finns i samarbetslärande.

Att tänka på

Själva genrebegreppet kan vara problematiskt. Det finns ingen enhetlig definition av vad som utmärker en genre. I svenskämnets kursplan är genrebegreppet utbytt mot begreppet ”texttyp”. I de lägre skolåren kan genredefinitoner vara ett kraftfullt verktyg för att få elever att förstå olika texters uppbyggnad. Men man måste vara medveten om att texter som äldre elever möter och förväntas skriva byggs upp av flera olika genrer. En SO-text kan i inledningen bestå av en återgivande parti, som sedan övergår till att vara utredande och avslutas med att vara argumenterande.

Fördjupning

Länk till Normprojektet
Länkar till UR om cirkelmodellen