<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

sfi – Insändare

/sfi – Insändare
sfi – Insändare Erik Jaråker 2018-03-13T12:53:12+00:00

Lärarhandledning sfi Insändare

Länk till uppgift

En insändare är en vanlig texttyp på sfi. Texttypen är inspirerande och utmanande då den ger kursdeltagarna en chans att fritt få uttrycka sina åsikter om något aktuellt ämne. Texttypen fyller ett starkt medborgerligt syfte: chansen att i publik form få uttrycka sina åsikter om något aktuellt ämne.

Hur kan du undervisa om texttypen insändare?

 • Börja med att förklara vad en insändare är och vilka medborgerliga rättigheter en sådan uttrycksform innebär. Samtala gärna kring yttrandefrihet och hur den uttrycks i Sveriges grundlag. Som lärare kan man läsa upp nedanstående stycke ur regeringsformen och kort diskutera dess lydelse:

”All offentlig makt utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt” (1 kap. 1 § RF).

Förslag på arbetsgång

 • Ta gärna med en dagstidning och läs upp och kopiera upp någon tydlig insändare så att eleverna får se konkreta och aktuella exempel på dels hur en typisk insändare kan se ut, dels vilken typ av ämnen den kan beröra.
 • Gå igenom insändaren tillsammans med eleverna och be dem med pennan i hand stryka under vilken åsikt som skribenten har, vilka argument som framförs och hur skribenten avslutar sin insändare. Ställ frågor som:
  • Finns det några argument som klassen tycker att skribenten har missat och kunde ha framfört?
  • Var rubriken tydlig eller hade den kunnat vara formulerad på ett annat sätt?
  • Är avslutningen tydlig?
  • Sammanfattar den de argument som har tagits upp?
 • Gå in på Invigos sida och gå igenom förberedelsefasens olika steg och se på exemplen och råden tillsammans.
 • Låt sedan eleverna skriva sina insändare.
 • Avsluta förslagsvis med att eleverna i smågrupper läser upp insändarna för varandra och diskuterar de olika ämnen som har berörts.