Olika typer av texter

Olika typer av texter tjänar olika ändamål, det är därför viktigt att du har koll på vad som är det bästa sättet att föra fram det du vill ha sagt. Valet mellan att till exempel skriva ett formellt brev eller informellt brev kommer påverka hur läsaren uppfattar innehållet.

Här hittar du en genomgång över reportage, vilket är beskrivande och målande texter som ger läsaren en känsla av närvaro; utredande texter, som analyserar och utreder en frågeställning; och argumenterande texter, som med en tydlig åsikt presenterar och argumenterar för ett synsätt.

Vad är reportage?

Reportage skiljer sig från andra texter i att de ofta är längre och använder sig av ett målande språk som får texten att kännas levande, med beskrivande text om miljön och citat från människor som har intervjuats för att ge läsaren en känsla av närvaro. Reportage kan behandla vilket ämne som helst, men har ett fokus – en vinkel – på något specifikt inom ämnet, ofta i form av att du besöker och pratar med personer som har en koppling till ämnet.

Att skriva reportage

Tips för att skriva ett reportage:

  • Läs på om ämnet i förväg så att du vet vilka vinklar som kan vara intressanta och vad du ska fråga vid en intervju.
  • För anteckningar som stöd för dina miljöbeskrivningar, däribland nyckelord relaterade till dina känslointryck.
  • Var inte rädd för att flytta omkring presentationen av ditt material och att frångå den ursprungliga kronologin när detta främjar texten.

Vad är utredande text?

När du skriver utredande text lyfter fram och analyserar ett problem eller en frågeställning, och besvarar den med en oftast saklig ton och genom att presentera fakta, med argument och motargument, samt skribentens slutsats och åsikt, med syftet att förmedla information eller att utbilda läsaren inom ämnet. Utredande texter förekommer i många olika sammanhang, men stöts ofta på i ledaren i en dagstidning och i akademiska texter. För att texten ska ses som trovärdig måste fakta och citat som presenteras ha en angiven källa som i sin tur anses trovärdig och pålitlig.

Utredande text ämnen

Utredande texter kan behandla vilket ämne som helst, men då de ofta förekommer i ledare och akademiska texter brukar de handla om en politisk fråga eller situation som skribenten vill lyfta fram, eller föra fram skribentens teori eller forskning inom det vetenskapliga område, exempel på det är Lev Vygotskijs sociokulturella teori, som denne är verksam inom.

Vad är argumenterande text?

En argumenterande text liknar till viss del en utredande sådan, men har mer tydligt en viss åsikt som den argumenterar för – den försöker alltså inte i lika stor utsträckning hitta och presentera så många för- och nackdelar som möjligt, även om detta också kan förekomma.

Texten fungerar ofta som en uppmaning – till exempel ett lagförslag – och har som mål att få läsaren att förstå och hålla med om den presenterade åsikten. Argumenterande texter syns ofta i insändare i dagstidningar, men också på blogginlägg och liknande.

Argumenterande ämnen

Argumenterande texter tar ofta upp samhällsfrågor som skribenten har en stark åsikt om och vill se en förändring inom, till exempel utbildning, kultur, välfärd, arbetarrättigheter, och så vidare, samt problem som skribenten upplever och sätt som denne tänker sig att samhället skulle kunna förbättras på. En väldigt vanlig typ av argumenterande text är ett personligt brev när man söker jobb. De kan dock handla om nästan vad som helst som skribenten brinner för.