<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vygotskijs syn på lärande

Vygotskijs syn på lärande

Vygotskijs syn på lärande Fabrice Marchal 2017-10-17T01:59:53+00:00

Skrivverktyget Invigos bygger på Vygotskijs syn på utveckling och lärande, samma teorier om lärande som Lgr 11 bygger på. Funktionerna i Invigos är inte tänkt att kunna ersätta lärarens undervisning utan ska ses som ett kompletterande stöd till lärarens vägledande undervisning.

Vygotskij menar att man kan dela in en elevs utvecklingsnivå i tre olika zoner. Den första beskriver vad en elev klarar på egen hand. Den andra zonen beskriver vad en elev klarar av att lära genom att få vägledning och stöd. Slutligen beskriver den tredje zonen det som en elev inte klarar av trots att han/hon får ett massivt stöd.

Den proximala utvecklingszonen definieras alltså som den zon där målet för lärandet ligger på en nivå som är för hög för en elev att klara på egen hand, men som eleven klarar om den får vägledning och stöd. När en elev får arbeta med uppgifter som den klarar av att lösa på helt egen hand sker enligt Vygotskij ingen utveckling och inget lärande. Utifrån detta synsätt är eget arbete och ”forskning” i skolan bortkastad tid och stöld av elevens dyrbara utvecklingstid.

Två begrepp

Två centrala begrepp för att beskriva lärprocessen utifrån Vygotskijs tänkande är imitation och internalisering. Imitation – härmande, måste betraktas som en sammansatt, skapande aktivitet av central betydelse för lärande och utveckling. Genom att ta efter andra, exempelvis i samarbetssituationer, kan en elev nå längre än det skulle göra på egen hand. Vygotskij relaterar begreppet imitation till ojämlika läroförhållanden – som mellan äldre och yngre, föräldrar och barn, duktiga och mindre duktiga elever.
Internalisering innebär att det eleven stapplande imiterar ena dagen kommer eleven förstå och behärska en tid därefter. Enligt Vygotskij föregås utveckling av undervisning.

Olika stödfunktioner

Utifrån principerna om imitation och internalisering har det vuxit fram ett pedagogiskt begrepp som ibland kallas för ”stödstrukturer” och ibland bara för ”stöd”. I Invigos finns flera olika former av stödstrukturer inbyggda. En stödform i programmet är ett antal funktionsknappar med vars hjälp eleverna under arbetsprocessen kan få anvisningar om nästa steg i arbetet, få råd och få förebilder.
En annan stödfunktion är den inbyggda tankekartan. Med tankekartans hjälp kan eleven i stolpform utarbeta innehållet i sin text. Därefter kan eleven ordna sina stolpar i tankekartan till en önskad textstruktur. När arbetet med tankkartan är klart, exporteras den till programmets editor. Det innebär att en elev aldrig börjar skriva en text från ett blankt och tomt papper utan skrivandet inleds med att utveckla de stolpar som eleven redan skrivit och strukturerat.
Erfarenheter har visat att få dela upp skrivande i olika moment underlättar skrivandet för elever och speciellt viktigt för skrivsvaga elever. Först bestämmer eleven det innehåll som texten ska innehålla, därefter skapas textens struktur. När allt detta är klart kan eleven inleda själva formuleringsprocessen. För många elever blir det en mental överbelastning av att bygga upp ett innehåll, strukturera detta på ett lämpligt sätt och samtidigt formulera detta på ett språkligt riktigt sätt.

Vidga förståelse

En annan typ av stödstruktur är att arbeta tillsammans med en kunnigare kamrat. Genom att få se hur en uppgift kan lösas eller en text formuleras vidgas förståelsen. När en något svagare elev får hjälp och förklaringar från en kunnigare kamrat stimuleras utveckling. Ibland finns en rädsla (framför allt hos föräldrar) att den kunnigare elevens utveckling bromsar upp när en denne hjälper en något mindre kunnig kamrat. Vygotskij menar att det egna tänkandet struktureras och utvecklas när det formuleras det muntligt eller skriftligt. Utvärderingar visar även att i en samarbetssituation där någon förklarar och hjälper en kamrat är det den som förklarar som lär mest.
I den proximala utvecklingszonen utmanas eleven att arbeta med uppgifter som ligger över elevens nuvarande kompetens. För att ge eleven möjlighet att lyckas bör undervisningen innehålla olika typer av stödstrukturer. I Invigos finns flera av dessa även inbyggda. Utifrån Vygotskijs principer har t ex Cirkelmodellen skapats.

Vill du läsa mer:

Rose D. & Martin J. R. Skriva Läsa Lära – Genre, kunskap och pedagogik. Hallgren & Fallgren
Bråten I. (red) Vygotskij och pedagogiken Studentlitteratur
Nottingham J. Utmanande undervisning Natur och Kultur
Lökensgard Hoel T. Skriva och samtala – lärande genom responsgrupper StudentlitteraturI den proximala utvecklingszonen utmanas eleven att arbeta med uppgifter som ligger över elevens nuvarande kompetens. För att ge eleven möjlighet att lyckas bör undervisningen innehålla olika typer av stödstrukturer. I Invigos finns flera av dessa även inbyggda. Utifrån Vygotskijs principer har t ex Cirkelmodellen skapats.