<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Texttyper och genrer

//Texttyper och genrer

Texttyper och genrer

Texttyper och genrer Fabrice Marchal 2017-10-17T01:59:53+00:00

I Lgr 11 används inte begreppet ”genre” utan istället används begreppet ”texttyp”. Skälet till detta är att det kan bli en begreppsförvirring hur begreppet genre används och tolkas i skolan.

Det finns en kritik mot användning av genrebegreppet eftersom genrer egentligen inte är texttyper. De olika typer av texter som elever ska skriva i skolan går därför inte att kategorisera i litterära genretyper.I pedagogisk litteratur råder det en förvirrande oenighet om vad som är en genre och vad som är en texttyp. Samma förvirring finns om hur de genrer eller texttyper elever skriver i skolan ska benämnas.

Texttyper

För att undvika sammanblandning med litterära genrer som t ex deckare, fantasy eller kärleksromaner har vi i Invigos valt att tala om texttyper, vilket även följer språkbruket i Lgr 11. Programmet stödjer texttyperna berättande text, argumenterande text, beskrivande text, resonerande och utredande text samt laborationsrapport. Stöttningen i Invigos består i att till dessa texttyper kommer det att finnas stöd i form av instruktioner med råd och exempel på texttypens utformning, exempel på elevtexter och förslag på bedömning.

Texter byggs upp av flera texttyper

Det går att tolka de stödstrukturer som finns i Invigos, att det är dessa texttyper som de eleverna ska lära sig att skriva i skolan. I verkligheten byggs en mer komplex text upp av flera olika texttyper. En argumenterande text kan inledas med ett beskrivande parti där problemet beskrivs. Därefter övergå texten till att bli utredande där olika aspekter av problemet belyses. Texten kan sedan avslutas med att skribenten tar ställning och argumenterar för en viss lösning på problemet.

Långsiktig utvecklingsplan

Det behöver inte vara ett problem i en långsiktig utvecklingsplan för språkutveckling att eleverna först lär sig skriva texter som strikt följer en mall för en viss texttyp. Elever behöver ha kännedom om vilka element som bygger upp en viss typ av text och hur olika slags textstrukturer skapas. Däremot blir det ett problem om eleverna bara lär sig några stereotypa textmönster som de sedan oreflekterat använder. Från kunskapen om hur en viss texttyp byggs upp, måste eleverna lära sig att skriva sammansatta texter där olika texttyper kombineras.

Olika steg i lärande

Lärande går från imitation till integrering. I början av en utvecklingsprocess måste elever ha förebilder och modeller som de härmar. I skrivutvecklingen är målet att eleverna så småningom ska integrera kunskapen om hur en viss typ av text byggs upp i den egna förståelsen. I Invigos får eleverna stöd i denna utveckling genom att få råd och se förebilder i form av konkreta exempel. Nästa steg i elevens utveckling är att frigöra sig från dessa råd och förebilder.

I Invigos kan en utvecklingsgång vara att i första steget tränas skrivande av en renodlad texttyp. Stödstrukturerna i Invigos guidar eleven genom skrivprocessen. I nästa steg använder eleverna stödstrukturerna i Invigos för den dominerande texttypen. För en kompletterande och mer underordnad texttyp utökar eleverna den fördefinierade tankkartan med egna utvidgningar. I tredje steget använder eleverna inte stödstrukturerna i Invigos utan planerar innehållet i sin text genom att göra helt egna tankekartor.