<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Argumenterande text

Argumenterande text

Argumenterande text Fabrice Marchal 2017-10-17T01:59:51+00:00

I den argumenterande texten ligger fokus på att plocka fram tillförlitliga argument som stöd för den tes som eleven har ställt upp, presentera dessa på ett vederhäftigt sätt, tänka sig in i eventuella motargument, bemöta det starkaste av dessa med underbyggda fakta för att slutligen knyta ihop säcken genom att sammanfatta argumentationen och återupprepa tesen.

Hur kan du undervisa om den argumenterande texten?

Börja med att förklara syftet med uppgiften och resonera kring när vi använder oss av argumentation i vardagslivet. Vi argumenterar dagligen för vår sak muntligt, och i skrift möter vi argumentationer i insändare och i debattartiklar bland annat.

Förslag på arbetsgång

  • Ta gärna med en dagstidning och läs upp eller kopiera upp någon tydlig debattartikel eller insändare så att eleverna får se konkreta och aktuella exempel på dels hur en argumentation kan se ut i skrift, dels dess användningsområde.
  • Plocka fram tydliga teser, argument och motargument och visa på hur man stödjer en tes genom underbyggda fakta som man som elev hämtar från källor som kan anses seriösa och tillförlitliga. Läroböcker har ofta goda exempel som kan stå som mall för att bekanta sig med texttypen och göra enkla övningar.
  • När eleverna har valt sin tes (eller fått den tilldelad av dig som lärare) har de gott stöd av den färdiga mallen för tankekarta som du får fram när du väljer uppgiftstypen “Argumenterande text”. Kom ihåg att du lätt kan anpassa tankekartan till den specifika argumenterande texten som de förväntas skriva.
  • Under arbetets gång kan det vara lämpligt att förvissa sig om att eleverna inte bara plockar fram fakta som understödjer deras argument, utan även att faktasökning görs för att kunna avfärda det motargument som tas fram. När eleverna har kommit igång med uppgiften kan det även vara bra att tipsa om annat material än det som du har lämnat ut. En argumenterande uppgift lämpar sig väl för sökning på nätet eller i bibliotek, för att hitta åtminstone en extern källa. En kombination av färdigt material att använda, distribuerat av dig som lärare, och en möjlighet att som elev söka information på egen hand, kan vara en bra kombination som kan utmana eleven på ett lagom sätt.