<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=128290194283453&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Utredande text

Utredande text

Utredande text Fabrice Marchal 2017-10-17T01:59:51+00:00

I den utredande texten tränas eleven i att använda källor – värdera och motivera dessa – för att kunna besvara en frågeställning. Fokus ligger på att förhålla sig objektivt och träna på att använda ett formellt språkbruk utan personligt och lösryckt tyckande.

Hur kan du undervisa om den utredande texten?

  • Börja med att sätta in texttypen i sitt sammanhang – den vetenskapliga texttypen. En bra idé är att förklara för eleverna hur gången är – när de går på lågstadiet så ligger fokus på att berätta, och gradvis rör vi oss sedan mot mer objektiva och vetenskapliga texter.
  • Förklara syftet med texttypen –  att så objektivt och tydligt som möjligt utreda en given föreställning och sedan kunna formulera svaret på frågeställningen i en slutsats som bygger på de källor eleven använt.
  • Att texten eleven skriver ska kunna informera andra om ett givet ämne, och ge relevanta svar på frågeställningar.

Förslag på arbetsgång

  • Visa exempel på de karaktäristiska drag som den utredande texten har. Det är en bra idé att grafiskt visa hur stor del som är källanvändning kontra inledning och slutsats. Visa en exempeltext och låt eleverna arbeta med att identifiera de olika delarna i texten.
  • Vad är en godtagbar källa? I den utredande texten duger inte “mamma” som källa. Inte heller so-läraren eller kompisen  på gymnasiet. Detta kan inte tryckas på nog – många elever kommer till gymnasiet och lägger in “Samtal med min mamma” som en post i källförteckningen.
  • Arbeta med hur källhänvisningar ska göras. När eleverna kommer till gymnasiet och gör det nationella provet i svenska 3 så förväntas de kunna göra källhänvisningar i löpande text – endast i svenskämnet brukar eleverna få lära sig detta, så glöm inte bort det i förarbetet här.
  • Gå igenom regler för refererat- och citathantering. Ge gärna många och tydliga exempel på refereratmarkörer och låt eleverna träna extra på detta innan arbetet med den utredande texten påbörjas.
  • Om det är första gången eleverna skriver utredande texter är det en bra idé att hjälpa dem med frågeställningar. Se till att ha ett par frågeställningar att erbjuda dem som de sedan får besvara. Att hitta på egna frågeställningar kräver god förståelse för omvärlden, och det har man inte riktigt i början av högstadiet.
  • Slutligen, se till att eleverna startar upp sitt arbete med att skaffa sig en grundläggande idé om området de ska utreda. Om de exempelvis ska utreda hur korallreven påverkas av luftföroreningar och vilka konsekvenser detta får så är det viktigt att de vet varför korallreven är viktiga.